Sisäilmatutkimukset

Hyvä ja terveellinen sisäilma on oikeus, joka kuuluu jokaiselle oli kyseessä sitten oma koti, työpaikka tai julkinen kiinteistö. Pyrimme sisäilmatutkimuksissa mahdollisimman kokonaisvaltaiseen tilanteen selvitykseen riippumatta kohteen luonteesta. Teemme selvitysten yhteydessä esimerkiksi:

 • Pintakosteus- ja rakennekosteusmittauksia
 • Mikrobinäytteenottoa sisäilmasta, pinnoilta ja rakennusmateriaaleista
 • Ilmanvaihdon kunnon ja puhtauden arviointeja ja mittauksia
 • Ilmanvaihdon riittävyyteen ja rakennuksen painesuhteisiin liittyviä mittauksia
 • Sisäilman kemiallisten yhdisteiden mittauksia
 • Ilman hiukkaspitoisuuden määrityksiä
 • Pintojen pölykertymä ja mineraalikuitukertymä määrityksiä
 • Lämpökuvauksia
 • Rakennusten tiiveyden mittaamista ja ilmavuotokohtien paikallistamista
 • Sisäilman lämpötilan ja kosteuden mittauksia
 • Asbestin- ja muiden rakennuksissa mahdollisesti olevien haitta-aineiden näytteenottoa
 • Melumittauksia
 • Radonmittauksia
 • Työhygieenisiä mittauksia

Kun rakennuksessa havaitaan ja paikallistetaan sisäilmahaittoja, ne tulee korjata. Pyrimme aina olemaan mukana korjaushankkeessa koko sen käynnissäoloajan. Sisäilmatutkimusten perusteella laadimme korjaustapaehdotukset, joista päätetään kyseiseen kohteeseen sopivimmat korjaustavat ja laaditaan korjaussuunnitelmat. Korjaustöiden edetessä olemme hankkeessa tyypillisesti mukana konsulttina ja teemme tarvittaessa lisäselvityksiä ja -mittauksia.

Korjaustöiden aikana on varsinkin sellaisissa kohteissa, joissa vain osa rakennuksesta on remontoitavana ja muu osa käytössä, tärkeää kiinnittää huomiota korjaustyöstä aiheutuvien epäpuhtauksien kulun estämiseen käytössä oleville alueille. Teemme työmaille epäpuhtauksien leviämisen estämiseksi suunnitelmia ja valvomme mittauksin esimerkiksi osastoitujen alueiden painesuhteita. Olimme mukana tutkimushankkeessa, jossa kehitettiin ohjeistusta epäpuhtausien leviämisen torjuntaan korajausrakentamisen aikana.

Erityisen tärkeää epäpuhtauksien leviämisen torjunta on korjauskohteissa, joissa on korjattavalla alueella havaittu ns. haitta-aineita, jotka voivat olla asbestia, kreosoottia tai mikrobeja. Tällaisissa kohteissa korjausalueiden osastointiin ja epäpuhtauksien leviämisen estämiseen täytyy kiinnittää erityistä huomiota. Asbestilaki muuttui vuoden 2016 alussa ja sen myötä asbestitöiden toteutukseen tuli merkittäviä muutoksia. Järjestimme 17.2.2016 maksuttoman webinaarin asbestilain aiheuttamista muutoksista asbestitöihin.

Yhteydenotot 
Vesa Asikainen
p. 043 211 1262

Jarmo Välimaa
p. 040 564 3176

sähköposti: etunimi.sukunimi@envimetria.fi